Kinder Comfort Team Utrecht

Kinder Comfort Team Utrecht

Het Kinder Comfort Team Utrecht (KCTU) is van start gegaan. Een team dat zich inzet voor ‘excellente palliatieve zorg door deskundige en multidisciplinaire begeleiding voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte’. 

Met trots en tevredenheid kijk ik terug op prachtig jaar waarin met grote betrokkenheid en energie is gewerkt om de start van het KCTU voor te bereiden en operationeel te krijgen. Vanuit alle gesprekken met ouders van zieke en ook ouders van overleden kinderen is mij duidelijk geworden hoe ontzettend belangrijk comfort zorg is in alle facetten, dat het maatwerk vraagt en iets is wat niet makkelijk in een DBC of uren valt te passen. Mijn missie om dit Kinder Comfort Team Utrecht vorm te geven is iets dat ik blijvend een warm hart toedraag en een missie die voort blijft bestaan, wetend dat vele professionals in het Màxima en WKZ vanuit deze intentie hun werk doen. 

Na een jaar staat het Kinder Comfort Team Utrecht (KCTU). In april 2019 is er in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in samenwerking met het Máxima en Kenniscentrumpalliatieve zorg gestart met de opzet van het KCTU. Als projectleider heb ik voor het Prinses Màxima Centrum en het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) het Kinder Comfort Team vormgegeven. 

Het KCTU bestaat uit een multidisciplinair team met medische, verpleegkundige, pedagogische, psychosociale en spirituele expertise die zorg verlenen aan zeer ernstig zieke kinderen met een levensduur bekortende of levensbedreigende aandoening. Het team begeleidt gezinnen en waar nodig organiseert en coördineert het team de (palliatieve) zorg in de gehele keten. Ook ondersteunt het KCTU de professionals die zowel binnen als buiten het ziekenhuis zorg op dit vlak verlenen. Landelijk zijn er inmiddels zeven Kinder Comfort Teams (KCT) opgericht. Voortkomend uit een initiatief van het ministerie van VWS, uitgevoerd door het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg (voorheen Stichting PAL) in samenwerking met de kinderziekenhuizen.

Afgelopen maanden is er hard gewerkt om de start van het KCTU voor te bereiden. In de projectgroep is gewerkt aan inhoud, proces, basisvoorwaarden als registratie en declaratie, kennis en kunde door scholing, richtlijnen en protocollen als ook het werken aan zichtbaarheid binnen de beide ziekenhuizen. Daarnaast zijn er vele zorg- en niet zorgprofessionals met mij aan de slag geweest om zowel op strategisch, tactisch als operationeel alles in te richten om het team werkend te krijgen. Het comfortteam heeft enthousiaste en betrokken verpleegkundigen aangenomen. Zij gaan een deel van hun werktijd actief aan de slag binnen het KCTU. Samen met een groep artsen en collega’s met pedagogische, psychosociale en spirituele expertise van het Màxima en WKZ vormen zij het KCTU. 

Het doel van het KCTU is het bieden van excellente palliatieve zorg bij alle kinderen, die aan de zorg van het Wilhelmina Kinderziekenhuis of het Máxima zijn toevertrouwd en behoren tot de doelgroep; onafhankelijk van waar het kind zich bevindt (binnen of buiten het ziekenhuis). De focusgebieden zijn: 


Coördinatie: het verbeteren van de kinderpalliatieve zorg, door optimale samenwerking disciplines rond het gezin, thuis waar kan met een belangrijke rol van het ziekenhuis. Adequate transfer van ziekenhuis naar huis met sluitende informatiestroom en continuïteit van de zorg. Samenwerking en afstemming met regionale en landelijke partners (zoals het NIK).


Continuïteit: brug te slaan tussen zorg in het ziekenhuis en zorg thuis. Het KCTU zorgt voor een sluitende overdracht, coördinatie en adequate samenwerking tussen 1ste, 2de en 3de lijn. Een vast, laagdrempelig aanspreekpunt voor gezin, behandelend arts, zorgverleners en 1e lijn. Duidelijke bereikbaarheidsafspraken, geborgd in een zorgplan en digitaal toegankelijk. 


Kwaliteit: expertise vergroten door concentratie van dienstverlening en samenwerking over organisaties heen. 


Afgelopen jaar heb ik met heel veel plezier samengewerkt en wil ik mijn bijzondere waardering uitspreken naar een ieder die met zijn/haar specifieke expertise heeft bijgedragen!

 

Ga naar: Kinder Comfort Team Utrecht
Bekijk de video van het Kinder Comfort Team Utrecht

@