Spoedplein Eemland

Spoedeiland Eemland

In opdracht van Huisartsen Eemland (HE) en Meander MC (MMC) is in 2022 verkend of een Spoedplein een bijdrage kan leveren aan ‘waardegedreven netwerkzorg’ in de regio, met als streven ‘Quadruple Aim’.  

In Eemland wordt een hoge urgentie gevoeld voor een andere aanpak van de spoedzorg. Gedeeld beeld bij problematiek zijn m.n. toegankelijkheidsvraagstuk door personeelstekorten/ arbeidskrapte en toenemende acute zorgvraag. Regionale en landelijke transities in de acute zorg voeden de urgentie om tijdig én in gezamenlijkheid positie bepalen zodat oplossingen ook passen bij de ambities en ontwikkelingen in de regio Eemland. 

De samenwerking tussen het MMC en HE op het gebied van spoedzorg kent een lange geschiedenis. Afspraken werden bijvoorbeeld in 2013 bekrachtigd door ondertekening van ‘Samenwerking in het Centrum voor Spoedzorg aan de Maatweg’ en in 2017 via een ‘Convenant Centrum voor Spoedzorg’ met ook Zilveren Kruis. Eind 2021 is het gezamenlijke project ‘integratie Triage Plus SEH en HAP’. In lijn met de Houtkoolschets van het ministerie van VWS en de Position Paper Acute Zorg van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis ontstond de wens om te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor het vormgeven van een spoedplein. Ria Slingerland en Roos Mesman in maart 2022 van start gegaan met de opdracht. 

De verkenning is vormgeven middels interviews met alle betrokken partijen. Tijdens deze gesprekken zijn ambities, doelen, motieven, belangen en randvoorwaarden verkend. Daarnaast zijn lokale en landelijke documenten doorgenomen, als ook internationale literatuur voor mogelijke inspiratie rondom de organisatie van spoedzorg. Tot slot is gesproken met contactpersonen van 7 andere initiatieven in Nederland over hun beoogde plannen of praktische invulling van een spoedplein en tips voor de regio Eemland. 

Het advies is uitgewerkt in een rapport en is door de besluitvormingsorganen omarmd. Vervolgstappen worden in gang gezet. 

Met veel dank aan alle gesprekspartners voor het leveren van hun input. Wij hebben in de gesprekken grote betrokkenheid, constructief meedenken en positieve interesse ervaren voor het optimaliseren van de spoedzorg. Met vertrouwen in een mooi vervolg hebben bij het advies overgedragen onze opdrachtgevers Ellerieke Veenendaal (MMC) en Jack Baaij (HE). 

Roos Mesman en Ria Slingerland

Spoedplein Eemland
@