Van Visie naar Praktijk

Van Visie naar Praktijk

Van Visie Anders Werken ambulante zorg naar de concrete uitwerking in de praktijk

In 2020/2021 is veel werk verzet rondom het project Anders werken Ambulante zorg GGz Centraal. Als projectleider kijk ik terug op een intensief traject met veel betrokkenen. Naast het uitzetten van vragenlijsten, interviews en locatie bezoeken, hebben diverse collega’s en cliënten in bijeenkomsten meegedacht over visie, als ook de gebruikersprofielen, ruimten en normeringen. Dit heeft ons vele inzichten gegeven in passende zorg op de juiste plek, met daarop afgestemde voorzieningen.

Waarom zijn we dit gestart?
Om goed onze zorgverlening nu en in de toekomst te blijven verlenen is het essentieel passende voorzieningen te realiseren waar we de zorg verlenen. 
Niet alleen door Covid, maar ook door wijzigingen in huurcontracten en huisvesting zagen we binnen GGz Centraal steeds meer vragen ontstaan hoe de werkomgeving optimaal ondersteunend te laten zijn aan de zorgverlening die we bieden. Omdat het van belang is een gezamenlijke visie en uitgangspunten te hebben, is het project ‘Anders werken voor cliëntgebonden functies’ gestart. Het resultaat van dit project is het ‘Basis Programma van Eisen’ op voorzieningen voor cliëntgebonden functies (uitgezonderd klinische plaatsen). Vanuit dit beleidsdocument kunnen kaders gesteld worden voor concrete investerings- en huisvestingsvragen die nu of in de toekomst spelen. Het doel van de visie en het beleid is het samenspel tussen gebruikers en de afdelingen Facilitair, ICT, HR en vastgoedontwikkeling te verbeteren bij het realiseren van plannen. In deze visie en bijhorende werkwijzen zijn de ervaringen en lessen uit het afgelopen jaar van COVID-19 meenomen.

Tijdens de projectfase is tweewekelijks met een projectgroep overlegd, bestaande uit behandelaren en vertegenwoordigers van de vakcentra om de visie uit te werken naar een basis Programma van Eisen. Daarnaast is de begeleidingsgroep betrokken, zij hebben zo goed mogelijke een diverse afspiegeling van de verschillende functies, locaties, leeftijden, etc. binnen de groep van cliëntgebonden functies gegeven. Hierbij zijn ook OR en CR uitgenodigd deel te nemen en zij hebben in de afgelopen vergaderingen een actieve bijdrage gehad.

En hoe ziet het eruit in de praktijk
?
De volgende stap is dit basisprogramma van eisen te vertalen naar de praktijk. Dit brengt ons opnieuw in dilemma’s als: weekspreiding, digitaal werken past meer of minder bij de doelgroep en/of de behandelaar zelf, hoe zorgen we dat de uitgangspunten en visie ook gaan leven bij de betrokkenen. 
Hoewel dit in de projectfase besproken is, zien we daar waar het écht van toepassing is veel gesprekken hierover ontstaan. Goed om ook in deze fase een ieder weer mee te nemen in de visie, uitgangspunten en de systematiek hoe tot passende voorzieningen te komen. Om zo met elkaar de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden, zowel voor patiënten als medewerkers. 

Ook benieuwd wat het Anders Werken Ambulante Zorg binnen GGz Centraal inhoudt? Zie hier de animatie die we samen met FIKS film hiervoor maakten. 


 

@